Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Informacje ogólne

Rok 2020

INFORMACJE OGÓLNE

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie powiatu łęczyńskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu łęczyńskiego w 2020 roku utworzono 2 punkty nieodpłatnych porad:

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński (nieodpłatna pomoc prawna)
 

Lokalizacja – ŁĘCZNA
biurowiec przy Al. Jana Pawła II 95 (budynek Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy)
poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin wyłonioną w drodze konkursu ofert. (nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Lokalizacja nr 1 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie,
ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00 (specjalizacja: mediacje)

Lokalizacja nr 2 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie,
ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – ŁĘCZNA
biurowiec przy Al. Jana Pawła II 95 (budynek Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy)
poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 16.00

OSOBY UPRAWNIONE
Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

ZAPISY
Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić pod numerem telefonu (81) 531 52 81, bądź elektronicznie e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl
W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pod ww. numerem telefonu.

INFORMACJE OGÓLNE

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

2) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna , również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, o których mowa wyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Łęczyńskiemu w formie papierowej na adres Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub elektronicznej na adres poczta@powiatleczynski.pl., oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Łęczyńskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu łęczyńskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2020 r. (dni ustawowo wolne od pracy):
1 stycznia (środa), 6 stycznia (poniedziałek), 12 kwietnia (niedziela), 13 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (piątek), 3 maja (niedziela), 31 maja (niedziela), 11 czerwca (czwartek),
15 sierpnia (sobota), 1 listopada (niedziela), 11 listopada (środa), 25 grudnia (piątek), 26 grudnia (sobota).

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl