Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

O nas

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance (wcześniej "Senior-Wigor") powstał dzięki znacznemu wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020).

Gmina Puchaczów przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez MRPiPS – I moduł utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Gmina Puchaczów – jako jedna z 49 jednostek samorządu terytorialnego w kraju, a jedyna w województwie lubelskim - otrzymała dotację na realizację projektu pt.: „Puchaczowska Akademia Aktywnego Seniora 60+”. w kwocie 241.183,15 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń po byłej szkole w Bogdance oraz wyposażenie. Całkowity koszt projektu – 321,566,04 zł.

Program „Senior+” polega na wsparciu seniorów poprzez tworzenie Dziennych Domów „Senior+” przez jednostki samorządu terytorialnego, których strategie rozwiązywania problemów społecznych uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych.

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puchaczów na lata 2015 – 2020 jeden z celów strategicznych brzmi następująco: Rozwój i budowa systemu wsparcia dla osób starszych.

Cele szczegółowe i kierunki działań w ramach ww. celu to:

 1. Rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

W ramach działań zaplanowano utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych.

Przewidywane efekty:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego osobom starszym,
 • włączenie seniorów do życia w środowisku lokalnym,
 • zapewnienie niezbędnej opieki i pomocy osobom starszym i chorym.

Celem Programu „Senior+" jest w szczególności:

 1. rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania,
 2. poprawa jakości życia seniorów,
 3. zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
 4. integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych,
 5. zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.

Tworzenie Dziennych Domów „Senior+” jest odpowiedzią na postępujące demograficzne starzenie się naszego społeczeństwa. W Polsce mamy coraz więcej emerytów. Najnowsze prognozy GUS pokazują, że w 2020 r. osoby po 60 roku życia będą stanowić blisko 25% ludności, a w 2025 roku co trzecia osoba będzie miała co najmniej 60 lat. Przy niżu demograficznym i starzeniu się polskiego społeczeństwa dobra opieka nad seniorami to konieczność. Ideą Dziennego Domu jest połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego.

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance jest przeznaczony dla co najmniej 20 osób pow. 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami gminy Puchaczów.

Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance, na podstawie uchwały nr XXVI/163/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.   

W 2017 r. nazwa programu otrzymała brzmienie Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020. W ślad za tym, uchwałą Nr IV/27/18 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28.12.2018 r. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance zmienił nazwę na Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance w Bogdance.

Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej uczestnika. Zasady odpłatności za pobyt seniorów określa uchwała nr XXVII/170/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia  29.12.2016 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bogdance.

Kadra Domu:

Edyta Horzępa - Kierownik

Barbara Bronecka - Insruktor terapii/ koordynator

Justyna Łepecka - Opiekun medyczny

Małgorzata Pilipczuk - Pracownik gospodarczy

Infrastruktura Dziennego Domu "Senior+" w Bogdance pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywizację społeczną seniorów w specjalnie do tego celu przystosowanych, przestronnych pomieszczeniach, spełniających standardy w zakresie minimalnych warunków lokalowych Dziennych Domów „Senior+”:

 • pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą – wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu,
 • ogólnodostępne pomieszczenie pełniące funkcję sali spotkań wraz z aneksem kuchennym,
 • sala przeznaczona do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, zaopatrzona w podstawowy sprzęt, tj. materace, piłki, drabinki, leżanki,
 • dwa pokoje z sześcioma miejscami do odpoczynku,
 • w pełni wyposażona kuchnia wraz z jadalnią – pomieszczenia posiadające sprzęt, urządzenia i naczynia służące do przygotowania posiłku przez seniorów w ramach zajęć kulinarnych,
 • pokój pielęgniarski,
 • pomieszczenie do terapii indywidualnej, pracy socjalnej lub szeroko rozumianego poradnictwa,
 • łazienki (dla kobiet i mężczyzn) zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową, wyposażone w uchwyty przy toalecie, odpowiednio przystosowane umywalki,
 • natrysk z krzesełkiem i uchwytami, oraz wydzielonym miejscem na pralkę i deskę do prasowania,
 • szatnia,
 • pomieszczenie gospodarcze,
 • do dyspozycji seniorów znajduje się również przyległy teren zielony z altanką i grillem.

Oferta zajęć Dziennego Domu "Senior+" Bogdance:

Pracownicy starają się, by oferta skierowana do osób w wieku 60+ z terenu naszej gminy była jak najlepiej dla nich dobrana, a atmosfera panująca w domu jak najcieplejsza. Kadra stara się w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób zagospodarować czas uczestnikom zajęć, dbając przy tym o ich kondycję fizyczną i samopoczucie. Chcemy, by seniorzy biorący udział w zajęciach DDSW wspólnie świętowali urodziny, imieniny, dzielili się przeżyciami i emocjami, planowali przyszłość placówki. Aby każdego dnia się wspierali, rozwijali i cieszyli swoją obecnością.

Usługi świadczone przez Dom są prowadzone w formie zajęć grupowych i indywidualnych, ściśle dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań seniorów. Są to m.in.:

 • zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • zajęcia aktywności ruchowej,
 • terapia zajęciowa,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia klubowe,
 • spotkania integracyjne,
 • ciepły posiłek - przygotowany w ramach terapii kulinarnej,
 • trening dnia codziennego,
 • praca socjalna i szeroko rozumiane poradnictwo,
 • zajęcia aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy,
 • dowóz.

Szczegółowa propozycja zajęć Domu znajduje się w menu: Oferta.

W 2017 r. i kolejnych latach istnieje możliwość sfinansowania 1/3 kosztów utrzymania jednego seniora w placówce (do 300 zł na miejsce).