Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Gminny Zespół Interdycyplinarny

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustaw ta wprowadziła szereg zmian odnoszących się do ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Już preambuła tego dokumentu wyraźnie podkreśla, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład zespołu mogą również wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na pierwszym posiedzeniu zespołu wybierany jest - spośród jego członków - przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Instytucja zespołu interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych, a także określa szczegółowo przedstawicieli wchodzących w jego skład. Ustawa nie określa wprost statusu prawnego zespołu interdyscyplinarnego, wskazując jedynie, iż powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zespół działać ma jednak nie na podstawie uchwały rady gminy, lecz porozumień zawieranych między wójtem a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu).
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.


W myśl ww. ustawy obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Rada Gminy Puchaczów w dn. 18.04.2012 r. podjęła uchwałę w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wójt Gminy Puchaczów Zarządzeniem Nr 32/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny na kolejną kadencję.

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puchaczowie:

 1. Edyta Skoniecka-Klajda – Zespół Szkół w Puchaczowie, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Puchaczowie – Przewodnicząca Zespołu
 2. Ewa Kaźmierczak – Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie - Z-ca Przewodniczącej
 3. Grażyna Bartkiewicz – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
 4. Marlena Błaziak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku
 5. Ewa Bochra – Przedszkole w Puchaczowie
 6. Violetta Buczek - Gminny Ośrodek Zdrowia SPZOZ w Puchaczowie
 7. Małgorzata Chruścik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie
 8. Katarzyna Fleszyńska-Haratym - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
 9. Monika Gargol – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu
 10. Zbigniew Jurkowski – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie
 11. Alina Michaluk – GminnyOśrodek Zdrowia SPZOZ w Puchaczowie
 12. Joanna Tomasiak - Zespół Szkół w Puchaczowie
 13. Iwona Wiśniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

GZI został powołany na okres 5 lat.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8; tel./fax: 81 757 50 68.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Utworzono dnia 13.07.2016, 21:36

Uchwała Rady Gminy dotycząca powoływania i odwoływania członków GZI

Utworzono dnia 13.07.2016, 14:52

Regulamin GZI

Utworzono dnia 13.07.2016, 14:18

Ulotka GZI

Utworzono dnia 13.07.2016, 14:14