Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Zasady udzielania pomocy

Zasady udzielania pomocy:

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej;

  • jej przedstawiciela ustawowego;

  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Puchaczów, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. 
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w terminie 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia m.in. w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, gdzie pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Od każdej decyzji służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.