Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Przemoc w rodzinie

Pojęcie przemocy w rodzinie


Przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego, lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych.
Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).
Przemoc w rodzinie, w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym.
Przemoc w rodzinie jest:

  • zjawiskiem wynikającym z działania człowieka (działania lub zaniechanie działania),
  • intencjonalna (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu),
  • wykorzystuje przewagę sił,
  • narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny,
  • powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz cierpienie i krzywdy moralne u osób, które dotyka.

Rodzaje przemocy

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu różnych instrumentów. Obecnie najczęściej stosowane formy przemocy to:

  • Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń czy zasinień.
  • Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych.
  • Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
  • Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy.
  •  Zaniedbanie – jest to ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych  i emocjonalnych. Jest formą przemocy ekonomicznej i może oznaczać m.in. pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, nieudzielenie pomocy w chorobie, itp.