Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

I. Świadczenia pieniężne

I. Świadczenie pieniężne:

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - 701 zł;

 • pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -  528 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Oznacza to, że nawet jeśli wyliczona kwota będzie niższa niż 30 zł, organ przyzna zasiłek stały w wys. 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekroczy kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701 zł;
rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – suma kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek okresowy ustala się:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest podstawowym świadczeniem pieniężnym systemu pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w tym zasiłku celowego przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (obecnie 701 zł);

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (obecnie 528 zł);

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Aby osobie lub rodzinie przyznano zasiłek celowy musi wystąpić co najmniej jeden z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (np. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność) ustawy o pomocy społecznej lub inna okoliczność uzasadniająca udzielenie wsparcia. Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • żywności,

 • leków i leczenia,

 • opału,

 • odzieży,

 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także

 • kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosła straty

w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej (zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu). Pomoc w razie zdarzeń losowych jest zadaniem własnym gminy i może dotyczyć m.in. pożaru czy śmierci bliskiej osoby. Zdarzenia związane z wystąpieniem klęski żywiołowej lub ekologicznej są natomiast zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji publicznej i najczęściej mogą dotyczyć suszy, gradobicia, trąby powietrznej i innych przypadków określonych przez administrację rządową lub centralną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

W celu ekonomicznego usamodzielnienia organ może udzielić pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej. Pomoc pieniężną organ przyzna w postaci jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Natomiast pomoc w formie rzeczowej następuje na podstawie umowy użyczenia przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Pomoc taka nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. Ponadto podstawą odmowy przyznania pomocy może być uchylenie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc, od podjęcia pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobą uprawnioną do wynagrodzenia jest osoba, która sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną, częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądu powszechnego. Udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Świadczenie to ośrodek pomocy społecznej wypłaci opiekunowi na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego. Okres, na jaki przyznane jest opiekunowi wynagrodzenie, jest ustalany przez sąd powszechny.